Operatiekamer

2021-09-08T17:11:23+00:00

Telefoon: 479394 Contactpersoon Toestel OK kantoor 2234 Stoomkamer 2231 Verkoeverkamer 2233 Gang 2230

Operatiekamer2021-09-08T17:11:23+00:00

Poliklinieken

2021-09-08T17:11:24+00:00

Contactpersoon Toestel Hoofd zr. D. Lang, BN 2343

Poliklinieken2021-09-08T17:11:24+00:00

Fysiotherapie

2021-09-15T23:21:43+00:00

Contactpersoon Toestel mw. A. Macnack, MSc. 2408

Fysiotherapie2021-09-15T23:21:43+00:00

Bedrijfarts/Algemene arts

2021-09-08T17:11:24+00:00

Contactpersoon Toestel Mw. Drs. J. Resida-Sweet 2223 Mw. Drs. S. Lewis-Resida Bali 2222

Bedrijfarts/Algemene arts2021-09-08T17:11:24+00:00

Chirurgie

2021-09-29T14:41:27+00:00

Telefoon: 474369 Contactpersoon Toestel Bali 2214 Dhr. Drs. D. Cruz, chirurg 2402 Drs. T. Akloe, chirurg 2218 Bali 2217

Chirurgie2021-09-29T14:41:27+00:00

Interne Geneeskunde

2021-10-11T17:10:31+00:00

Contactpersoon Toestel Dhr. Drs. B. Panka MSc., internist/intensivist 2238 Bali 2342 Mw. Drs. A. Jarbandhan, internist 2219 Bali 2351/2409

Interne Geneeskunde2021-10-11T17:10:31+00:00

Cardiologie

2021-09-08T17:11:24+00:00

Contactpersoon Toestel Dhr. Drs. V.R. Nannan Panday, cardioloog 2212 Bali 2211

Cardiologie2021-09-08T17:11:24+00:00

Kindergeneeskunde

2021-09-08T17:11:24+00:00

Contactpersoon Toestel Bali 2226 Mw. Drs. F. Morpurgo en Mw. Drs. A. Hoeblal kinderarts 2228

Kindergeneeskunde2021-09-08T17:11:24+00:00

Gynaecologie

2021-09-08T17:11:24+00:00

ContactpersoonToestelBali Pre Natale Zorg (begane grond M&KC)2410/2411Dhr. Drs. K. A. Ramkhelawan, gynaecoloog2416Dhr. Drs. S. Mohan, gynaecoloog2417Dhr. Drs. O. Ramkhelawan, gynaecoloog2412Dhr. Drs. F. Rigters, gynaecoloog2415

Gynaecologie2021-09-08T17:11:24+00:00